NUOTOLINĖ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS: IŠŠŪKIAI IR PATIRTYS ŠIAULIŲ MIESTE“ – PAGRINDINIAI PROJEKTINIO RENGINIO REZULTATAI | Šiaurės Lietuvos kolegija

NUOTOLINĖ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS: IŠŠŪKIAI IR PATIRTYS ŠIAULIŲ MIESTE“ – PAGRINDINIAI PROJEKTINIO RENGINIO REZULTATAI

2020-12-08
Alt

2020 m. lapkričio 23 d. įvyko nuotolinė Apskritojo stalo diskusija apie dalyvaujamojo biudžeto taikymą ir jo tobulinimo galimybes Šiaulių mieste. Diskusijoje buvo pristatytas pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ rengiamas pasiūlymas iš viešojo valdymo srities “Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra”. Keturias valandas (nuo 13 val. iki 17 val.) trukusiame renginyje, į kurį įsijungė net 27 dalyviai, įtvirtintas aktyvesnis Šiaulių miesto gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime siekinys, skatinimas įsitraukti į miesto biudžeto formavimo procesus.

Renginį moderavo VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovė, pasiūlymo rengimo darbo grupės narė Audronė Rimkevičienė. Nuotolinio renginio pradžioje trumpai prisistatė dalyviai (vyko „Blic prisistatymas“). Toliau buvo skaitomi tematiniai pranešimai. Egidijus Elijošus (Šiaulių miesto Mero pavaduotojas) pranešime ,,Socialinis į(si)traukimas į dalyvaujamojo biudžeto firmavimą" aktualizavo bendruomenės narių įsitraukimo į miesto biudžeto formavimą socialinę reikšmę. Justinas Švėgžda (Šiaulių miesto Mero patarėjas) pranešime pristatė pagrindinius dalyvaujamojo biudžeto Šiaulių mieste pasiekimus ir iššūkius, apžvelgė pastaruosius kelerius metus Šiaulių mieste organizuoto idėjų konkurso rezultatus, kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Pirmąją diskusijos dalį pabaigė viešojo administravimo srities specialistė daktarė Rita Toleikienė, kuri pasisakė tema „Dalyvaujamasis biudžetas kaip būdas užtikrinti didesnį viešųjų sprendimų skaidrumą“. Pažymėtina, kad ši mokslininkė ir tyrėja Projekte vykdo tęstinį beveik visą Projekto laikotarpį tęsiamą tyrimą „NVO dalyvavimo viešajame valdyme (ne) aktyvumo veiksnių sprendimų priėmime“ (tyrimo tikslas – nustatyti NVO dalyvavimo viešajame valdyme (ne) aktyvumo veiksnius, NVO/jų ir savivaldybių ekspertų patirtis dalyvaujant sprendimų priėmimo procese bei įvertinti projekto metu įgyvendintų priemonių veiksmingumą).  

Antrojoje Apskritojo stalo diskusijos dalyje buvo pristatytas darbo grupės, suformuotos iš nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovų, rengiamas pasiūlymas dėl dalyvaujamojo biudžeto tobulinimo galimybių Šiaulių mieste. Pasiūlymo turinys atitinka Projekte nustatytus reikalavimus – fiksuota atitiktis viešojo valdymo sričiai “Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra” ir tiesioginės sąsajos su 2014-2020 nacionalinės pažangos programoje nustatytomis įgyvendinimo kryptimis. Fiksuotas Pasiūlymo adresatas (atsakinga valstybės ar savivaldybės institucija) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.  Pasiūlymo įtvirtinimo teisiniuose dokumentuose pagrindas – Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, t.y. inicijuojami argumentuoti pakeitimai šiame dokumente. Nustatytas optimistinis (maksimalus) siekiamas rezultatas – pateikto Pasiūlymo pagrindu atlikti teisinio reguliavimo pakeitimai. Siekiama, kad Šiaulių miesto savivaldybėje būtų priimti sprendimai pakeisti Aprašą kaip pagrindinį dalyvaujamojo biudžeto taikymą Šiaulių mieste reglamentuojantį teisės aktą atsižvelgiant į darbo grupės pateiktą Pasiūlymą.

Pristatant Pasiūlymą išskirta 10 krypčių, sudėtinių Pasiūlymo dalių (komponenčių). Kartu buvo pateikti Pasiūlymo rengėjų poziciją pagrindžiantys teiginiai bei argumentai. Pristatytos konkrečios rekomendacijos, susijusios su Aprašo keitimu, pvz., siūlymai  patikslinti tam tikras Aprašo sąvokas, terminus, išplėsti potencialių paraiškos teikėjų, idėjos miestui konkurso dalyvių, ratą, netaikyti jiems geografinių ar kitų apribojimų, išskyrus amžiaus kriterijų, sudaryti galimybes konkurse dalyvauti ne tik fiziniams asmenims, bet ir juridiniams asmenims, kurie atstovauja bendruomenės bei gyventojų poreikius, patikslinti viešajame balsavime galinčių dalyvauti gyventojų segmentą, numatyti kelių idėjų (paraiškų) koncepcinio jungimo galimybę bei realizaciją tiek idėjų turinio, tiek administraciniu požiūriais, jei su tuo sutinka patys pareiškėjai, apibrėžti pakartotinio idėjų teikimo galimybę paskesniais metais, nustatyti pateiktų paraiškų atrankos ir idėjų vertinimo etapus bei jų trukmę, suformuoti viešosios aplinkos gerinimo idėjų banką arba archyvą, apibrėžti jo paskirtį bei naudojimo galimybes idėjų konkurso ribose ir už jo ribų (pvz. realizuojant kitas Šiaulių miesto savivaldybės programas), numatyti skatinimo dalyvauti idėjų konkurse priemones, identifikuoti idėjų konkurso laimėtojų apdovanojimo alternatyvas, parinkti optimalų viešajame balsavime atiduodamų balsų (pozicijų) skaičių priklausomai nuo bendro pateiktų paraiškų skaičiaus, patikslinti tam tikrus paraiškų atrankos, vertinimo ir idėjų realizavimo aspektus. Pasiūlyme išskirtos kryptys orientuotos į Darnaus miesto kūrimo bei užtikrinimo principų įtvirtinimą, atitinka esamą situaciją ir tendencijas, grindžiamos norminių ir strateginių dokumentų analize, atliktų tyrimų rezultatais.

Po diskusijoje pristatyto Pasiūlymo toliau sekė kitų diskusijos dalyvių įžvalgos ir pasisakymai dėl dalyvaujamojo biudžeto taikymo ir jo tobulinimo galimybių Šiaulių mieste. Į diskusijas įsitraukė Projekto partneriai, kiti diskusijos dalyviai – savivaldybės atstovai, politikai, mokslininkai, tyrėjai, Šiaulių miesto gyventojai. Renginio pabaigoje organizuota diskusijos dalyvių baigiamoji refleksija, organizatoriai diskusijos dalyviams palinkėjo kuo aktyviau įsitraukti į viešosios politikos formavimą bei dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime.  

Apskritojo stalo diskusija – tai vienos iš veiklų (Pasiūlymų iš atitinkamų viešojo valdymo sričių parengimas ir pateikimas atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms) sudedamoji dalis. Šis nuotolinis renginys organizuotas realizuojant vieną iš Projekto veiklos Nr. 2.1. komponenčių (įgyvendinant Projekto veiklą Nr. 2.1. VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ parengs ir valstybės ar savivaldybės institucijoms pateiks 4 pasiūlymus: 2 pasiūlymus iš viešojo valdymo srities “Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra”, 1 pasiūlymą iš viešojo valdymo srities “Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas”, 1 pasiūlymą iš viešojo valdymo srities “Švietimas ir mokslas”.  

Organizatoriai ypač pozityviai vertina tai, kad diskusijoje dalyvavo net 5 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai. Daugelis iš jų yra tiesiogiai atsakingi už dalyvaujamojo biudžeto realizaciją Šiaulių mieste ar priklauso darbo grupei, kuruojančiai idėjos miestui konkurso, kuris ir įtvirtina dalyvaujamojo biudžeto principus, įgyvendinimą. Toks gausus vietinės valdžios atstovų dalyvavimas patvirtina susidomėjimą dalyvaujamojo biudžeto tematika bei nusiteikimą bendradarbiauti su NVO sektoriumi siekiant nuolatinės pažangos ir į viešosios politikos formavimą gyventojus įsitraukti skatinančių procesų gerinimo.

 

 

Alt

 

 

Alt