PAGAL PROJEKTĄ „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ INICIJUOTA PASIŪLYMŲ DĖL VIEŠOJO VALDYMO SPRENDIMŲ RENGIMO VEIKLA | Šiaurės Lietuvos kolegija

PAGAL PROJEKTĄ „NVO SINERGIJA: SKAIDRUS VIEŠASIS VALDYMAS“ INICIJUOTA PASIŪLYMŲ DĖL VIEŠOJO VALDYMO SPRENDIMŲ RENGIMO VEIKLA

2020-08-12
Alt

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ kartu su 3 partnerinėmis organizacijomis („Apskritasis stalas“, "Visuomeninės iniciatyvos", "Lieporių bendruomenės centras") pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) pradėjo inicijuoti darbo grupių formavimą ir pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengimo ir teikimo veiklą.

Įgyvendindama Projekto veiklą Nr. 2.1. VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ parengs ir valstybės ar savivaldybės institucijoms pateiks 4 pasiūlymus: 2 pasiūlymus iš viešojo valdymo srities “Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra”, 1 pasiūlymą iš viešojo valdymo srities “Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas”, 1 pasiūlymą iš viešojo valdymo srities “Švietimas ir mokslas”.  

Realizuojant Projekto veiklą Nr. 2.2. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai susitelks į darbo grupę, kuri bus atsakinga už 2 pasiūlymų iš viešojo valdymo srities „Jaunimas“ parengimą ir pateikimą. 

Projekto veiklos Nr. 2.3. apimtyje jungtinėmis 3 NVO pastangomis („Šiaurės Lietuvos kolegija“, "Visuomeninės iniciatyvos", "Lieporių bendruomenės centras") bus parengti dar 4 pasiūlymai – visi iš viešojo valdymo srities "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra".

Projekto veiklos 2.4. esminis siekinys – apjungus visų Projekte dalyvaujančių 4 organizacijų patirtį ir įdirbį parengti 1 pasiūlymą iš viešojo valdymo srities "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra", kuriuo remiantis bus priimtas viešojo valdymo sprendimas ar parengtas viešojo valdymo sprendimų projektas, parengimas ir pateikimas. Šis bendras pasiūlymas turės būti įgyvendintas, t.y. pasiūlymo turinys, argumentacija bei taikyta advokacijos kampanija turi inicijuoti identifikuotos viešojo valdymo problemos sprendimą, užtikrinti teigiamus pokyčius ar objektyvią pozityvią kaitą viešojo valdymo srityje "Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra".

Pasiūlymų rengimo veiklos (2.1., 2.2., 2.3., 2.4.) bus vykdomos nuosekliai ir laipsniškai, siekiant 4 NVO tarpusavio sinergijos, efektyviai panaudojant jų ankstesnį įdirbį ir gerąją patirtį. Į laikinąsias darbo grupes, kurios rengs ir teiks pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, bus įtraukti tikslingai atrinkti Projekto pareiškėjo ir 3 partnerinių organizacijų atstovai, kurie dalyvavo jau įgyvendintoje Projekto veikloje Nr. 1.2. (Mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui). Kai kurie pasiūlymų rengimo darbo grupės nariai tobulins pasiūlymų rengimo ir teikimo kompetencijas tarptautinėse stažuotėse, patirties semsis Nyderlanduose ir/arba Ispanijoje (Projekto veikla Nr. 1.3. „Stažuočių, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, įgyvendinimas“.

Projekte iš viso bus parengta 11 pasiūlymų, apimančių viešojo valdymo tematiką ir orientuotų į aktualių problemų sprendimą. Pasitelkus viešajame valdyme pripažintą advokacijos teoriją ir praktiką, panaudojus kompetentingų konsultantų ekspertų paslaugas, į viešas diskusijas įtraukus vietinę bendruomenę, specialistus ir kitas suinteresuotas grupes bus parengti kokybiški pasiūlymai. Bus siekiama, kad visi Projekte parengti pasiūlymai visuomenėje būtų išgirsti, nagrinėjami bei svarstomi ir tokiu būdu prisidėtų prie viešojo valdymo sprendimų skaidrumo bei kokybės.