Alternatyvių investicijų detektorius

Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis: kūrimas, pilotinis taikymas ir realizacija Šiaulių mieste

Pagrindinės projekto veiklos

Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio realizavimo etapai:

  • Individualių Rekomenduojamų pokyčių ir optimalių priemonių profilių sudarymas.
  • Neigiamų darbo nuostatų „laužymas“, naujų stimulų kūrimas.
  • Papildomas įkvėpimas gyvenimo pokyčiams.
  • Geresnio gyvenimo scenarijaus kūrimas ir motyvatorių fiksavimas.
  • Informacinio raštingumo gerinimas ir pasirengimas tolesnei saviugdai.
  • Draugiška praktika realioje darbo vietoje.
  • Aktyvi darbo paieška ir papildomos pagalbos teikimas.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai 2021 m. balandžio 7 d. pagal Europos socialinio fondo agentūros įgyvendinamą projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ ekspertams, kitiems suinteresuotiems asmenims (renginio dalyviams) viešai pristatė savo projektinę idėją „Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis: kūrimas, pilotinis taikymas ir realizacija Šiaulių mieste“. Projektinių idėjų pristatymo-vertinimo renginys vyko nuotoliniu būdu.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ parengė ir pristatė daugiaetapį, socialinės inovacijos elementų turintį Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelį, pagal kurį planuojama įgyvendinti kompleksinio poveikio priemones, siekiant bedarbio statusą turinčių ir socialinės rizikos grupei priklausančių Šiaulių miesto gyventojų sėkmingo įsidarbinimo. Po organizacijos prisistatymo, projektinės idėjos bei numatytų įgyvendinti veiklų apžvalgos vyko klausimų-atsakymų sesija. Ekspertai pateikė nemažai klausimų, VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovai teikė atsakymus, vyko aktyvios diskusijos.
Ekspertų komisija vertino (vertins) pateiktą paraišką, projektinę idėją bei jos pristatymą atsižvelgdama į projektinės idėjos inovatyvumą, tikslo ir uždavinių aiškumą, išmatuojamumą, realistiškumą, organizacijos kofinansavimą, patirtį įgyvendinant projektus, vykdančio personalo gebėjimus, tvarumą, tikslinės grupės pasirinkimą, paslaugų gavėjų skaičių, paslaugų kokybę ir jos užtikrinimą, patirtį socialinės integracijos srityje, problemos sprendimo įgyvendinamumą, bendrą projektinės idėjos vertę ir planuojamus pasiekti rezultatus, savanorių dalyvavimą veikloje, sprendžiamos problemos aktualumą, veiklos tęstinumą, išmatuojamumą ir rezultatų ilgalaikiškumą, kitus svarbius aspektus.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ sukurtos ir pristatytos projektinės idėjos – Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio – įgyvendinimas pagal ESFA projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ tiesiogiai atlieptų organizacijos uždaviniuose įtvirtintas prioritetines veiklos orientacijas: teikti kokybiškas socialines, psichosocialines, socialinės integracijos paslaugas, inicijuoti ir aktyviai dalyvauti skirtingų gyventojų grupių socialinės integracijos procesuose, skatinti gyventojus naudotis teikiamomis paslaugomis, leidžiančiomis pilnavertiškai integruotis į visuomenę; teikti asmens darbingumo, profesinių kompetencijų, pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje ir pasirengimo dirbti atkūrimą ir didinimą per socialinę reabilitaciją, vykdyti informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą, teikti psichosocialinę pagalbą, sociokultūrines paslaugas, ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius; įgyvendinti profesinę reabilitaciją, profesinį orientavimą ir konsultavimą, bendrųjų su darbu susijusių ir profesinių įgūdžių ugdymą, realizuoti aktyvias darbo rinkos politikos priemones; plėtoti socialines, neformaliojo ugdymo ir kitas inovacijas, siekiant geresnio visuomenės poreikių patenkinimo ir aukštesnės teikiamų paslaugų kokybės.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ yra pasirengusi plėtoti socialinės integracijos veiklas, intensyviai dirba šia linkme ir deda tikslingas pastangas. Tikimasi, jog projektinė idėja „Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis: kūrimas, pilotinis taikymas ir realizacija Šiaulių mieste“ bus įvertinta teigiamai, bus pritarta jos koncepcijai, projektinės idėjos realizacijai bus skirtas finansavimas.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, po įvykusių viešo projektinės idėjos pristatymo, teigiamo ekspertinio vertinimo ir sėkmingų derybų su Europos socialinio fondo agentūra, pasirašė Jungtinės veiklos sutartį. Įstaigai skirtas 15500 Eur finansavimas įgyvendinti socialinės integracijos veiklas bei priemones Šiaulių mieste pagal parengtą Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelį. Pradiniame etape bus atliktas projektinės idėjos testavimas, t.y. bus įgyvendintas VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ sukurto Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio pilotinis taikymas.
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ projektinę idėją įgyvendins veikdama kaip Europos socialinio fondo agentūros partneris. Pagal nustatytus šalių įsipareigojimus bus palaikomas glaudus projektinės idėjos vykdytojo (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“) ir projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įgyvendinančios Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) bendradarbiavimas – ESFA teiks metodinę pagalbą dėl projektinės idėjos įgyvendinimo, projektinės idėjos vykdytojas dalyvaus ESFA organizuojamose Inkubatoriaus veiklose ir susitikimuose su ESFA dėl projektinės idėjos įgyvendinimo rezultatų.
Numatoma projektinės idėjos tęstinumo glimybė – sėkmingai įgyvendinus Sutartį ir ESFA sutinkant, planuojama leisti dalyvauti tolesnėse derybose su ESFA dėl Sutarties pratęsimo.
Esminės VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“) projektinės idėjos ir jos įgyvendinimo charakteristikos.
Projektinės idėjos tikslinė grupė – 12 Šiaulių miesto gyventojų, turinčių bedarbio statusą ir priklausančių socialinės rizikos grupei.
Pagrindinė veikla – Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio įgyvendinimas.
Projektinės idėjos įgyvendinimo trukmė – nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. sausio mėn.
Pagrindinis projektinės veiklos siekiamas rezultatas siejamas su tikslinės grupės asmenų tvariu įdarbinimu. Siekiamas įdarbintų dalyvių rodiklis – 40 proc.
Įgyvendinant VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ projektinę idėją nustatytu eiliškumu bus panaudotos tikslingos, individualizuotos, kompleksinio poveikio socialinės integracijos priemonės, taikomi įvairūs metodai. Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelis, susidedantis iš 7 etapų, bus realizuotas tokiu nuoseklumu:
1. Individualių Rekomenduojamų pokyčių ir optimalių priemonių profilių sudarymas.
2. Neigiamų darbo nuostatų „laužymas“, naujų stimulų kūrimas.
3. Papildomas įkvėpimas gyvenimo pokyčiams.
4. Geresnio gyvenimo scenarijaus kūrimas ir motyvatorių fiksavimas.
5. Informacinio raštingumo gerinimas ir pasirengimas tolesnei saviugdai.
6. Draugiška praktika realioje darbo vietoje.
7. Aktyvi darbo paieška ir papildomos pagalbos teikimas.

Šios projektinės idėjos (Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio) įgyvendinimas pagal ESFA projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įtvirtins įstaigos tikslo – inicijuoti ir vykdyti veiklas, užtikrinančias įvairių socialinių grupių integraciją į visuomenę, skatinant jų socialinę sanglaudą, socialinį įtrauktumą ir savanorišką veiklą – realizaciją. Pažymėtina, kad projekto apimtyje pagal pateiktas Gaires VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ parengs Paslaugų aprašą, kuris turės teigiamos įtakos organizacijoje vykdomos socialinės integracijos veiklos ir kitų socialinių paslaugų kokybinei ir kiekybinei plėtotei.
Tikimasi, jog VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, bendradarbiaudama su projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ įgyvendinančia Europos socialinio fondo agentūra sėkmingai realizuos pagal Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelį numatytas socialinės integracijos veiklas ir prisidės prie nedarbo, kitų socialinių problemų sprendimo bei mažinimo Šiaulių mieste.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ suformavo pirmąją pilotinę projekto dalyvių grupę iš 12 Šiaulių miesto  ilgalaikių bedarbių ir pradėjo AID (Alternatyvių investicijų detektorius) projekto veiklų įgyvendinimą. Projekte nuosekliai vykdomos Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio veiklos, siekiant su darbo (įsidarbinimo) sunkumais susidūrusių asmenų tvarios bei ilgalaikės socialinės integracijos į darbo rinką bei prisidedant prie nedarbo, kitų socialinių problemų sprendimo bei mažinimo Šiaulių mieste. Siekiama tvariai įdarbinti 40 proc. Projekto grupės dalyvių (5 asmenis iš 12).

Projekto įgyvendinimo pradžioje dalyviams sudaryti individualių rekomenduojamų pokyčių ir optimalių priemonių profiliai, organizuoti informacinio raštingumo kursai ir kitos socialinę integraciją į darbo rinką skatinančios ir įsidarbinti motyvuojančios veiklos. Kituose Projekto etapuose didžiausias dėmesys bus skiriamas įsidarbinimui (darbui) reikalingų praktinių gebėjimų tobulinimui. Pozityvu tai, kad net ir Projekto įgyvendinimo metu įsidarbinusieji asmenys galės tęsti dalyvavimą Projekte ir naudotis jiems aktualiomis, individualius poreikius tenkinančiomis paslaugomis. Tokiu būdu siekiama Projekto dalyvių tęstinio bei ilgalaikio įsidarbinimo (darbo).

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Projektą įgyvendina kaip Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) partneris, bendradarbiaudama su ESFA,  naudodamasi jos konsultacine pagalba bei veikiančio Inkubatoriaus paslaugomis. Inicijuotas BDAR dokumentų rinkinio rengimas, naudojantis Inkubatoriaus konsultantų paslaugomis. Atliepiant Projekte numatytus organizacijos įsipareigojimus pradėtas rengti Paslaugų aprašas, reikšmingas organizacijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybinei ir kiekybinei plėtotei.

Projekto įgyvendinime itin svarbų vaidmenį atlieka  Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujama Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus vedėjos Vaidos Ignotienės ir Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėjos Irenos Vaikutienės. Pasirašytas Bendradarbiavimo susitarimas, numatantis racionalią  NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ ir minėtų Užimtumo tarnybos darinių komunikacinę partnerystę, keitimąsi Projekto įgyvendinimui aktualia informacija ir veiklos gerąja patirtimi.

NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įdiegtas BDAR. Pasinaudojus ESFA įgyvendinamo projekto AID (Alternatyvių investicijų detektorius) apimtyje veikiančio Inkubatoriaus veikla – profesionaliomis teisininkų paslaugomis –sukurtas organizacijos situaciją ir poreikius atitinkantis BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) dokumentų paketas. Kaip numatyta VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ Asmens duomenų apsaugos politikoje, tvarkydama duomenis organizacija vadovaujasi nustatytais principais ir užtikrina, kad asmens duomenys būtų: tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai; renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; adekvatūs, tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi; tikslūs ir prireikus atnaujinami; laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pagal projektą „Alternatyvių investicijų detektorius“ (AID) sėkmingai įgyvendino pilotinį etapą – dirbdama su pirmąja Projekto dalyvių grupe, 12 Šiaulių miesto  ilgalaikių bedarbių, pasiekė  40 proc. jų įdarbinimo rodiklio reikšmę.

Dėl Projekto įsipareigojimų įvykdymo Europos socialinio fondo agentūra (Projekto vykdytojas) pratęsė bendradarbiavimą su VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ – iki 2023 m. vasario 28 d. įstaigai skirtas papildomas finansavimas tęstiniam Tvarios socialinės integracijos į darbo rinką modelio veiklų įgyvendinimui.

Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Vaida Ignotiene ir Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja Irena Vaikutiene bus suformuotos dar 2 Projekto dalyvių grupės po 12 asmenų – socialinės integracijos į darbo rinką paslaugos bus suteiktos dar 24 Šiaulių miesto ilgalaikiams bedarbiams,  siekiant jų ilgalaikio į(si)darbinimo.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.