APF

Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą

Projekto veiklos

Projekte įgyvendinamos gebėjimų stiprinimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje. Projektas yra finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-07-01 iki 2024-02-29.

Parengti pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų:

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija” sėkmingai dalyvavo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programoje (APF) Lietuvoje. Organizacijos Projektas „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” ekspertų buvo įvertinta teigiamai, Projekto veiklų įgyvendinimui skirtas finansavimas (Sutarties Nr. K2-O1-IP-V-152).

Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, Projekto veiklomis bus didinamas Šiaulių apskrities jaunimo pilietinis aktyvumas, dalyvavimas viešosios politikos formavime, plėtojant antikorupcinį ugdymą ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių apskrities jaunimo atstovai (14-29 m.), iš kurių 15 tautinių mažumų atstovai.

Šiaurės Lietuvos kolegija (Projekto vykdytojas) Projektą įgyvendins kartu su Projekto partneriais: FURIM Institutt (Norvegija, Oslas), Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” (ŠJOA AS), Šiaulių apskrities žydų bendruomene (ŠAŽB) ir Šiaulių „Santarvės” gimnazija.

Vidutinės apimties Projekte pagal 1 poveikio sritį „Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose“ bus:

  • įgyvendinta patirties pasikeitimo stažuotė Norvegijoje, kurioje Projekto vykdytojas ir keli Projekto partneriai pasikeis teigiama veiklos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politkos formavimą, patirtimi;
  • patobulinta neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo programa, parengta  skaitmeninė metodinė medžiaga „easy to read“, atvira išoriniams vartotojams;
  • įgyvendinti mokymai „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse, įtraukiant ir tautinių mažumų jaunimo atstovus;
  • suorganizuotos 4 moderuojamos viešojo valdymo pasiūlymų rengimo darbo grupės kiekvienoje Šiaulių apskrities savivaldybėje, įtraukiant 48 jaunimo atstovus;
  • patobulinti Projekto vykdytojo ir kelių Projekto partnerių NVO veiklų plėtotei aktualūs gebėjimai.

Apie Aktyvių piliečių fondo (APF) programą plačiau skaitykite: https://apf.lt/

Apie 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą plačiau skaitykite: https://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija” pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje bei vykdydama projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” 2022 m. spalio pab. įgyvendino patirties pasikeitimo stažuotę Norvegijoje, kurioje su Projekto partneriu FURIM Institutt (Oslas) pasikeista teigiama veiklos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politikos formavimą, patirtimi.

4 dienų stažuotėje dalyvavo 3 NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija” (Projekto vykdytojo) atstovai ir 1 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” (Projekto partnerio) atstovai. Stažuotėje buvo vykdomos kokybiškos veiklos ir susitikimai, kurie užtikrino visų dalyvaujančių pusių efektyvų tikslinių kompetencijų tobulinimą, sudarė sąlygas plėtoti perspektyvinę partnerystę. Stažuotės tematinis turinys: 1) šiuolaikinių neformaliojo ugdymo didaktikų bei metodų (simuliacinio ir kt.), didinančių antikorupcinio švietimo, pilietinio ugdymo efektyvumą, taikymo galimybės ir geroji patirtis, dirbant su jaunimu bei kitomis visuomenės grupėmis; 2) efektyvūs skatinimo dalyvauti pilietinėse veiklose būdai ir formos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politikos formavimą ir sprendimų priėmimą; 3) pilietinių visuomenės organizacijų (PVO) veiklos patirtis, rengiant bei atsakingoms institucijoms teikiant viešojo valdymo pasiūlymus ir dalyvaujant tautinių mažumų integracijos klausimų sprendime.

Projekto veikla Nr. 1.1. „Tarptautinės patirties pasikeitimo stažuotės Norvegijoje (Osle) įgyvendinimas, vizituojant „FURIM Institutt“ (1 Partnerį) ir  kitas pilietinės visuomenės organizacijas (PVO), turinčias jaunimo bei visuomenės antikorupcinio ugdymo, viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms, tautinių mažumų integracijos klausimų sprendimo patirties“ (ši veikla kartu priskirta ir Gebėjimų stiprinimo veiklai) yra viena iš Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, Projekto veiklų, kurią vykdant siekiama prisidėti prie Šiaulių apskrities jaunimo pilietinio aktyvumo, dalyvavimo viešosios politikos formavime didinimo, plėtojant antikorupcinį ugdymą ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Apie Aktyvių piliečių fondo (APF) programą plačiau skaitykite: https://apf.lt/

Apie 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą plačiau skaitykite: https://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis

2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį) nuo 13 val. iki 17 val. NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (Šiauliai, Tilžės g. 22, 405 aud.) vyks viešoji Apskritojo stalo diskusija „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“. Renginio programa programa.pdf

KVIEČIAME DALYVAUTI ir įsitraukti į aktualias diskusijas Šiaulių apskrities jaunimą, jaunimo organizacijų lyderius, jaunimo atstovus, priklausančius ugdymo įstaigų aktyvams (moksleivių tarybai, moksleivių seimui ir pan.), dalyvaujančius NVO veiklose ar kitose pilietinėse veiklose bei iniciatyvose, antikorupcijos srityje dirbančius ugdymo, valstybės, savivaldybių įstaigų specialistus, politikus ir kt.

Renginys įgyvendinamas pagal Aktyvių piliečių fondo (APF) projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą”.

2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį) nuo 13 val. iki 17 val. nevyriausybinėje organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko viešoji Apskritojo stalo diskusija „Jaunimo antikorupcinis ugdymas ir dalyvavimas viešosios politikos formavime: siekiniai ir sprendiniai“. Joje dalyvavo ir į aktualias diskusijas įsitraukė Šiaulių apskrities jaunimas, jaunimo organizacijų lyderiai, antikorupcijos srityje dirbantys ugdymo, savivaldybių įstaigų specialistai, politikai, kiti bendruomenės nariai.

Renginyje perskaitytas NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ atstovo pranešimas „Dalyvavimas viešosios politikos formavime – misija įmanoma (NVO Šiaurės Lietuvos kolegija pavyzdžiu)“. Taip pat prisistatė 3 Projekto partnerių (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos  „Apskritasis stalas“, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės, Šiaulių „Santarvės” gimnazijos) atstovai, kurie aktualizavo jų organizacijų antikorupcinio ugdymo ir dalyvavimo viešosios politikos formavime patirtį. Toliau diskusiją pratęsė renginio svečiai, specialistai, politikai, jaunimo atstovai, išsakydami savo nuomonę, poziciją, patirtį, susijusią su renginio tematika. Diskusiją dar labiau suaktyvino pranešimas „Mokymų medžiagos „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ projekto pristatymas“. Reaguodami į pastarąjį pranešimą savo įžvalgas dėl pristatytos mokymų medžiagos tobulinimo galimybių teikė renginio dalyviai. Toliau sekė tarptautinės stažuotės dalyvių pranešimas „Norvegijos PVO: naudingos patirtys, plėtojant jaunimo antikorupcinį ugdymą ir dalyvavimą viešosios politikos formavime“. Taip pat antroje renginio dalyje suorganizuotas darbas grupėse, pristatyti komandų atliktų užduočių rezultatai, pasidžiaugta kūrybiška ir produktyvia bendradarbyste. Renginio pabaigoje įvyko trumpa dalyvių refleksijų sesija, tartas renginio organizatorių padėkos ir atsisveikinimo žodis.

Renginys įgyvendintas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje – nevyriausybinės organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ laimėtą (finansuojamą) projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (Projekto veikla 1.2. Neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programos „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ patobulinimas ir skaitmeninės metodinės medžiagos „easy to read“, atviros išoriniams vartotojams (kitoms NVO, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigoms), parengimas). 

Pradėta įgyvendinti veikla Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read“ .

Pirmieji mokymai vyks Šiaulių Santarvės gimnazijoje 2023 m. kovo 20 d. ir kovo 27 d.  Mokymų dalyvių grupė suformuota efektyviai išnaudojant Projekto partnerystę.

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““ įgyvendinti pirmieji mokymai (pirmajai jaunimo grupei).

Mokymai, kuriuos vedė jaunimo lyderė, politikė Fausta Roznytė vyko 2023 m. kovo 20 d. ir kovo 27 d. Šiaulių „Santarvės” gimnazijoje, išnaudojant projekto partnerystės potencialą – Šiaulių „Santarvės” gimnazija, kurioje mokosi nemažai tautinių mažumų atstovų, yra vienas iš projekto partnerių. Jaunimo atstovai ypač aktyviai dalyvavo antroje mokymų dalyje, kurioje atliko praktines užduotis. Buvo plėtojamos diskusijos, įtvirtinant antikorpucinę poziciją, skatinant kuo aktyvesnį jaunimo dalyvavimą viešosios politikos formavime bei viešojo valdymo sprendimų skaidrumą. Mokymų pabaigoje buvo vykdoma apklausa (užtikrintas grįžtamasis ryšys), įvertintas mokymų poveikis jaunuoliams, jų nusiteikimas dalyvauti kitoje projekto veikloje – įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms darbo grupes.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

 

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) nuo 2023 m. balandžio mėn. bus tęsiamas NVO atstovų gebėjimų plėtojimas – 2023 m. balandžio 19 d. nuo 11 val. bus pradėta įgyvendinta Gebėjimų stiprinimo veikla Nr. 2. „Praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ (32 val.) įgyvendinimas Pareiškėjo, 2 ir 3 Partnerių atstovų (15 asm.), atliepiant organizacijų tikslinius kompetencijų tobulinimo poreikius“. Vyks pirmieji mokymai NVO sektoriuje dirbantiems aktualia tema „Komandinis darbas NVO: motyvacija, metodai, sinergija“. Mokymų lektorė – Ernesta Laurinavičienė.

Mokymai vyks Projekto vykdytojo organizacijoje – NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“, Tilžės g. 22, 408 aud., Šiauliai. Kviečiamos dalyvauti Projekto vykdytojo ir Projekto partnerių, Šiaulių mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų, komandos.

2023 m. balandžio 19 d. nevyriausybinėje organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyko mokymai „Komandinis darbas NVO: motyvacija, metodai, sinergija“. Juos vedė patyrusi lektorė, kaučerė Ernesta Laurinavičienė. Mokymuose buvo suteikta žinių apie komandinio darbo tobulinimo galimybes, alternatyvius komandos formavimo, komandinio darbo optimizavimo būdus ir priemones, pristatytos naujausios komandinio darbo įgyvendinimo strategijos ir praktikos, identifikuoti komandinio darbo iššūkiai ir tendencijos, aktualios būtent NVO sektoriuje veikiančioms organizacijoms. Mokymų dalyviai dalijosi patirtimis, dalyvavo diskusijose ir visi kartu ieškojo atsakymų, kaip suefektyvinti komandinį darbą, sukurti tinkamą komandos mikroklimatą, motyvacinį lauką, užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir pasiekti geresnius rezultatus.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Šie mokymai yra sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. gegužės 17 d. nuo 11 val. bus tęsiama NVO narių bei lyderių gebėjimų stiprinimo veikla – bus įgyvendinti mokymai „Įtaigus viešasis kalbėjimas: NVO interesų atstovavimo ir įvaizdžio formavimo iššūkiai“. Mokymų lektorė, patyrusi praktikė, viešųjų ryšių bei rinkodaros komunikacijos specialistė, Neringa Trinkaitė.

Mokymai vyks Projekto vykdytojo organizacijoje – NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“, Tilžės g. 22, 405 aud., Šiauliai. Kviečiami dalyvauti Projekto vykdytojo ir Projekto partnerių, Šiaulių mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų, atstovai.

Mokymai bus įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Jie bus sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis. Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. birželio 14 d. nuo 11 val. bus tęsiama NVO narių bei lyderių gebėjimų stiprinimo veikla – bus įgyvendinti mokymai „NVO išorinė komunikacija: kūrybiškumas ir efektyvumas“. 

Mokymai vyks Projekto vykdytojo organizacijoje – NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“, Tilžės g. 22, 405 aud., Šiauliai. Kviečiami dalyvauti Projekto vykdytojo ir Projekto partnerių, Šiaulių mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų, atstovai. Šios tematikos mokymai yra viena iš keturių praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ sudedamųjų dalių.

Mokymai bus įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““ įgyvendinti mokymai 17 Joniškio žemės ūkio mokyklos jaunimo atstovų.

Mokymai vyko 2023 m. balandžio 25 d. ir balandžio 28 d., kurių metu vyko diskusijos, skatinant kuo aktyvesnį jaunimo dalyvavimą viešosios politikos formavime bei viešojo valdymo sprendimų skaidrumą. Antroje mokymų dalyje jaunimo atstovai atliko praktines užduotis, įtvirtinant antikorpucinę poziciją.

Mokymų pabaigoje buvo vykdoma apklausa, įvertintas mokymų poveikis jaunuoliams, jų nusiteikimas dalyvauti kitoje projekto veikloje – įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms darbo grupes.

Mokymus vedė jaunimo lyderė, politikė Fausta Roznytė.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. gegužės 17 d. NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ vyko mokymai „Įtaigus viešasis kalbėjimas: NVO interesų atstovavimo ir įvaizdžio formavimo iššūkiai“. Mokymus vedė patyrusi komunikacijos lektorė Neringa Trinkaitė. Mokymų metu buvo suteikta žinių apie viešojo kalbėjimo ir retorikos principus, kalbėjimo technikas ir dažniausias klaidas, kaip suvaldyti savo kūną ir protą, aiškios žinios perdavimą, auditorijos valdymo pratimus. Gautos žinios ir suformuoti įgūdžiai bus veiksmingai pritaikyti NVO sektoriuje veikiančiose organizacijose.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Šie mokymai yra sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““ įgyvendinti mokymai 15 Kelmės rajono savivaldybės jaunimo atstovų.

Mokymai vyko Kelmės atvirame jaunimo centre 2023 m. gegužės 16 d. ir gegužės 23 d. Jaunimas ypač aktyviai įsitraukė į antroje mokymų dalyje taikytą simuliaciją. Dalyviai buvo pasiskirstyti į dvi komandas, vieni dirbo imituotame švietimo komitete, kiti – atitinkamai sveikatos ir sporto. Atlikdami savo vaidmenis bei užduotį jaunimas nustebino savo įdomiomis įžvalgomis, išsakė ir pagrindė ne vieną viešojo valdymo pasiūlymo problemą ir jos sprendimo kryptį bei probleminės situacijos tobulinimo galimybes. Mokymų antros dalies pabaigoje buvo vykdoma apklausa, įvertintas mokymų poveikis jaunuoliams, jų nusiteikimas įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimą ir teikimą atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms tiek kitų Projekto veiklų apimtyje, tiek inicijuojant bei dalyvaujant šio pobūdžio veiklose savarankiškai ar veikiant kaip jaunimo organizacijos nariui.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Šie mokymai yra sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. gegužės 17 d. ir gegužės 24 d. įgyvendinti mokymai „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ Akmenės raj. savivaldybės jaunimo grupei. Mokymai, kuriuose dalyvavo 23 Akmenės jaunimo atstovai, vyko Naujosios Akmenės Kultūros namuose. Jaunimas ypač aktyviai įsitraukė į imitacinį žaidimą, kuriame vertino hipotetines korupcijos situacijas, teikė savo nuomonę ir argumentaciją. Mokymuose jaunimas buvo ne tik daugiau sužinojo apie korupciją, jos apraiškas, antikorupciją, korupcijos prevenciją, dalyvavimo viešosios politikos formavime būdus ir formas, bet ir patobulino bazines viešojo valdymo pasiūlymų rengimo kompetencijas. Mokymų pabaigoje įgyvendintas grįžtamasis ryšys, vykdyta pakartotinė apklausa (buvo vykdyta apklausa „prieš“ ir „po“), kuri leido įvertinti mokymų poveikį dalyviams. Taip pat identifikuotas Projekto mokymuose dalyvavusio jaunimo entuziazmas perspektyvoje įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms veiklas.
Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei realizuojant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““. Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. gegužės 15 d. ir 22 d. mėn. įgyvendinti mokymai „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ Šiaulių raj.  savivaldybės jaunimo grupei. Mokymai vyko Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje, Kuršėnuose.

Mokymuose su jaunimu plačiai diskutuota apie kasdienybėje pasitaikančius korupcijos atvejus, jų atpažinimo svarbą, korupcijos suvokimą ir (ne)toleravimą visuomenėje. Mokymų antroje dalyje vyko savivaldybės komitetų simuliacija, kurios metu jaunimas siūlė spręsti nelegalaus nepilnamečių darbo klausimą, žvejybos be leidimų problemą, realizuoti siekį Kuršėnus paversti apskrities pramogų centru, kuriame veiktų atrakcionų parkas ir kino teatras. Mokymų pabaigoje dalyviams sukurta grįžtamojo ryšio galimybė, vykdyta pakartotinė apklausa (realizuota apklausa „prieš“ ir „po“), įvertintas mokymų poveikis dalyviams, identifikuotas jaunimo nusiteikimas įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms veiklas.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei realizuojant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““. Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. birželio 27 d. nuo 11 val. pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą”  (K2-O1-IP-V-152) bus tęsiama NVO narių bei lyderių gebėjimų stiprinimo veikla – bus įgyvendinti paskutiniai, ketvirtosios tematikos mokymai „NVO tvarios lyderystės ir bendradarbiavimo potencialas“. Mokymai yra sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Mokymai vyks Projekto vykdytojo organizacijoje – NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“, Tilžės g. 22, 405 aud., Šiauliai. Kviečiami dalyvauti Projekto vykdytojo ir Projekto partnerių, Šiaulių mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų, atstovai.

2023 m. gegužės 19 d. ir gegužės 26 d. Radviliškio jaunimo grupei įgyvendinti mokymai „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“.  Mokymai vyko atvirame jaunimo centre „Jaunimo erdvė“ (Radvilų g. 17).  Mokymų dalyvių grupė pasižymėjo ypač dideliu aktyvumu – daugelis jaunimo atstovų priklauso mokinių savivaldai, jiems būdinga aktyvi pilietinė pozicija bei visuomeninių iniciatyvų raiška, tad į mokymų procesą bei vykstančias diskusijas jie noriai ir efektyviai įsitraukė. 

Mokymų dalyviai pagilino žinias apie korupciją, o vėliau savo antikorupcinę poziciją bei atsparumą korupcinėse situacijose išbandė atlikdami komandines užduotis bei įsitraukdami į  savivaldybės tarybos posėdžio simuliaciją. Mokymų pabaigoje įgyvendintas grįžtamasis ryšys, vykdyta pakartotinė apklausa (buvo vykdyta apklausa „prieš“ ir „po“), buvo identifikuotas dalyvių entuziazmas perspektyvoje įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms veiklas (tiek Projekte, tiek už Projekto ribų).

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152)“. Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“,  pastaruosius kelerius metus aktyviai įgyvendina antikorupcinio turinio ugdomąsias veiklas, vykdo advokaciją, rengia ir atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms teikia viešojo valdymo pasiūlymus, įvairias visuomenės (NVO atstovus, jaunimą) grupes skatina įsitraukti į viešosios politikos formavimą. Plėtodama veiklą šioje srityje organizacija 2023 m. balandžio 18 d. ir birželio 2 d. Šiaulių miesto jaunimiečiams (antrajai grupei) įgyvendino mokymus „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“.  Mokymuose jaunimas aktyviai kėlė klausimas apie korupcijos-nekorupcijos ribas, nagrinėjo korupcijos neigiamą poveikį ir pasekmes, daugiau sužinojo apie galimybes įsiraukti į viešosios politikos formavimą.  

Pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) bei įgyvendinant veiklą Nr. 2.1. „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read““ įgyvendinti paskutiniai mokymai Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo atstovams (aštuntajai grupei).

Mokymai vyko Pakruojo atvirame jaunimo centre 2023 m. birželio 8 d. ir birželio 12 d. Jaunimas ieškojo atsakymų į klausimą, ar visada tai, kas teisėta, ką leidžia įstatymai, yra ir moraliai sąžininga? Diskutuota apie šiuo laikotarpiu išryškėjusį klausimą dėl savivaldybių tarybų narių transporto išlaidoms ir kanceliarijai skirtų lėšų panaudojimą. Jaunimo lyderiai išsakė poziciją bei nuomones, kaip kiekvienas mūsų  galime prisidėti prie valstybės valdymo bei jo gerinimo, aktualizuota nevyriausybinių organizacijų veikla. Korupcijos kontekste aptartas interesų grupių formavimasis. Mokymų pabaigoje įgyvendinta aplinkosaugos bei sveikatos ir sporto komitetų savivaldybėje simuliacija. Dalyviai siūlė didinti baudas už taršą, nelegalią žvejybą ir medžioklę. Buvo iškelta sveikos gyvensenos pamokų idėja. Taip pat įvykdyta mokymų dalyvių  apklausa, įvertintas mokymų poveikis jaunuoliams, jų nusiteikimas įsitraukti į viešojo valdymo pasiūlymų rengimą ir teikimą atsakingoms valstybės ir savivaldybės institucijoms tiek kitų Projekto veiklų apimtyje, tiek inicijuojant bei dalyvaujant šio pobūdžio veiklose savarankiškai ar veikiant kaip jaunimo organizacijos nariui.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. birželio 14 d. organizacijoje „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įvyko mokymai „NVO išorinė komunikacija: kūrybiškumas ir efektyvumas“.  Mokymų metu buvo pagerintos dalyvių kompetencijos organizacijų išorinės komunikacijos planavimo ir įgyvendinimo srityje. Dalyviai ypač aktyviai įsitraukė į diskusijas apie NVO komunikacijos tikslines auditorijas, optimalių komunikacijos kanalų parinkimą, galimybes lanksčiai, kūrybiškai ir ekonomiškai vykdyti viešinimą ir informacijos sklaidą internetiniuose šaltiniuose bei išnaudojant elektroninės komunikacijos kanalus. Mokymų metu įgytos žinios ir gebėjimai bus veiksmingai pritaikyti nevyriausybinėse organizacijose, prisidės prie NVO sektoriaus pažangos.

Mokymai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152). Šie trečiosios tematikos mokymai yra sudedamoji praktinių mokymų-kūrybinių dirbtuvių „NVO kompetencijos sėkmingai ateities veiklai“ dalis. 2023 m. birželio 27 d. bus įgyvendinti paskutiniai (ketvirtieji) mokymai, kuriuose bus aktualizuota NVO tvari lyderystė, jos plėtojimas ir NVO bendradarbiavimo potencialas.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje ir finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2023 m. kovo pab. Iki 2023 m. birželio pab. sėkmingai įgyvendinti antikorupcinio turinio mokymai Šiaulių apskrities jaunimui „Interaktyvių mokymų įgyvendinimas 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse pagal patobulintą neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ bei naudojant parengtą metodinę medžiagą „easy to read“. Mokymai (2 dalių; 8 val.) vyko Šiaulių mieste, Šiaulių raj., Akmenės raj., Kelmės raj., Pakruojo raj., Joniškio raj. ir Radviliškio raj. Juose dalyvavo daugiau nei 180 Šiualių apskrities jaunuolių (taip pat ir tautinių mažumų atstovai). Teoriniuose užsiėmimuose buvo pateikti konceptualūs korupcijos, jos prevencijos, antikorupcinės veiklos, įsitraukimo į viešosios politikos formavimą, viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms institucijoms  pagrindai, pristatytas įstatyminis fundamentas. Praktiniuose užsiėmimuose buvo naudojamas simuliacinis metodas (Forumo teatro, Proceso dramos, Vaidmenų žaidimai) užtikrino mokymų dalyvių aktyvų įsitraukimą į ugdymo procesą, leido imituoti korupcines, antikorupcinių veiklų, dalyvavimo viešosios politikos formavime situacijas, leido modeliuoti dalyvių reakcijas ir problemų sprendimus, identifikuoti optimalią elgseną. Mokymų dalyviai tapo aktyviais su korupcijos problematika ar antikorupcijos tematika susijusio spektaklio dramos (imituotos situacijos) dalyviais – vaidino numatytą personažą, diskutavo, vertino, identifikavo problemą, ieškojo jos sprendimų.

Kaip parodė dalyvių refleksijos, žodiniai atsiliepimai mokymų pabaigoje ir atliktos apklausos rezultatai, daugeliui mokymų dalyvių mokymai buvo naudingi – dauguma jų patvirtino, kad  įgijo papildomų antikorupcinių žinių ir gebėjimų, taip pat įgijo žinių apie tai, kaip galima įsitraukti į viešosios politikos formavimą. Ypač džiugina tai, kad net trečdalis mokymuose dalyvavusių jaunuolių teigė, jog po mokymų ketina būti pilietiškai aktyvesni (aktyviau dalyvauti viešosios politikos formavime). Apie dešimtadalis jaunimo atstovų, kaip rodo tyrimo rezultatai, planuoja inicijuoti viešojo valdymo pasiūlymų rengimą ir teikimą atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms (imtis lyderystės). Ketvirtadalis jaunuolių po mokymų planuoja aktyviau įsitraukti į jaunimo bei nevyriausybinių organizacijų veiklą ir kaip narys dalyvauti viešojo valdymo pasiūlymų rengime bei teikime atsakingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms. Dalyvių refleksijos patvirtino, kad per mokymus jie sužinojo, ką reiškia ir kaip taikoma advokacija, kuria siekiama paveikti viešąją politiką.  Pozityvu tai, kad sustiprintas jaunuolių pasitikėjimas dėl dalyvavimo viešosios politikos formavime – dauguma jaunuolių sutiko su tuo, kad kiekvienas žmogus (jaunuolis) kaip pilietis gali turėti įtakos valstybės ir svaivaldybės institucijų priimamiems viešojo valdymo sprendimams. Taip pat išreikštos demokratinės visuomenės procesams teigiamos nuostatos – dauguma mokymuose dalyvavusių jaunuolių patvirtino, kad piliečių dalyvavimas viešosios politikos formavime užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų priimamų viešojo valdymo sprendimų skaidrumą ir sutiko su teiginiu, kad pilietiškai aktyvi visuomenė (aktyvus piliečių įsitraukimas į viešosios politikos formavimą) yra demokratiškos ir pažangios visuomenės pagrindas.  

Mokymai įgyvendinti pagal projektą, vykdomą pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje. Projektas yra finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

2024 m. vasario 27 d.  įvyko refleksijų sesija „Dalyvavimo viešosios politikos formavime patirtys: kaip pavyko ir kas toliau“. Joje dalyvavo daugiau nei 20 jaunuolių, kurie dalyvavo projekte įgyvendintoje viešojo valdymo pasiūlymų rengimo ir teikimo atsakingoms institucijoms veikloje.  Tai buvo baigiamasis nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ įgyvendinamo Aktyvių piliečių fondo projekto „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” (K2-O1-IP-V-152) renginys, kuriame apžvelgti esminiai projekto bei jo veiklų rezultatai. Renginyje daugiausiai diskutuota apie Šiaulių apskrities jaunimo įgytas viešojo valdymo pasiūlymų rengimo patirtis, pasidžiaugta, kad parengti ir atsakingoms institucijoms pateikti 8 viešojo valdymo pasiūlymai. Renginio dalyviai moderatoriaus buvo skatinami reflektuoti raštu ir žodžiu – vertinti ir pasisakyti apie projekte vykdytus mokymus pagal neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms programą „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir į(si)traukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ ir juose naudotas mokymo priemones (patobulintą Programą ir metodinę medžiagą.

Gauti atsakymai patvirtino jaunimo teigiamą nuomonę apie projektą, jo veiklas bei rezultatus. Džiugina tai, kad dauguma jaunuolių yra nusiteikę ateityje aktyviai dalyvauti viešosios politikos formavime. Akcentuota, jog dalyvaudami projekto veiklose jie įgijo vertingų viešojo valdymo pasiūlymo rengimo ir teikimo atsakingoms institucijoms žinių bei patirčių. Jaunimo refleksijos įrodo akivaizdžiai išaugusią jų dalyvavimo viešosios politikos formavime iniciatyvą ir motyvaciją, padidėjusį lyderystės viešosios politikos formavime potencialą. 

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje bei finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.