APF

Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą

Projekto veiklos

Projekte įgyvendinamos gebėjimų stiprinimo veiklos.

Projektas vykdomas pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje. Projektas yra finansuojamas Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija” sėkmingai dalyvavo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programoje (APF) Lietuvoje. Organizacijos Projektas „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” ekspertų buvo įvertinta teigiamai, Projekto veiklų įgyvendinimui skirtas finansavimas (Sutarties Nr. K2-O1-IP-V-152).

Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, Projekto veiklomis bus didinamas Šiaulių apskrities jaunimo pilietinis aktyvumas, dalyvavimas viešosios politikos formavime, plėtojant antikorupcinį ugdymą ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių apskrities jaunimo atstovai (14-29 m.), iš kurių 15 tautinių mažumų atstovai.

Šiaurės Lietuvos kolegija (Projekto vykdytojas) Projektą įgyvendins kartu su Projekto partneriais: FURIM Institutt (Norvegija, Oslas), Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” (ŠJOA AS), Šiaulių apskrities žydų bendruomene (ŠAŽB) ir Šiaulių „Santarvės” gimnazija.

Vidutinės apimties Projekte pagal 1 poveikio sritį „Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose“ bus:

  • įgyvendinta patirties pasikeitimo stažuotė Norvegijoje, kurioje Projekto vykdytojas ir keli Projekto partneriai pasikeis teigiama veiklos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politkos formavimą, patirtimi;
  • patobulinta neformaliojo antikorupcinio ugdymo ir viešojo valdymo pasiūlymų rengimo programa, parengta  skaitmeninė metodinė medžiaga „easy to read“, atvira išoriniams vartotojams;
  • įgyvendinti mokymai „Jaunimo antikorupcinių iniciatyvų variklis – pilietinis aktyvumas ir įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą“ 160 jaunimo atstovų 7 Šiaulių apskrities savivaldybėse, įtraukiant ir tautinių mažumų jaunimo atstovus;
  • suorganizuotos 4 moderuojamos viešojo valdymo pasiūlymų rengimo darbo grupės kiekvienoje Šiaulių apskrities savivaldybėje, įtraukiant 48 jaunimo atstovus;
  • patobulinti Projekto vykdytojo ir kelių Projekto partnerių NVO veiklų plėtotei aktualūs gebėjimai.

Apie Aktyvių piliečių fondo (APF) programą plačiau skaitykite: https://apf.lt/

Apie 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą plačiau skaitykite: https://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija” pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (Norvegijos FM) Aktyvių piliečių fondo programą (APF) Lietuvoje bei vykdydama projektą „Šiaulių apskrities jaunimo antikorupcinis ugdymas didinant įsitraukimą į viešosios politikos formavimą” 2022 m. spalio pab. įgyvendino patirties pasikeitimo stažuotę Norvegijoje, kurioje su Projekto partneriu FURIM Institutt (Oslas) pasikeista teigiama veiklos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politikos formavimą, patirtimi.

4 dienų stažuotėje dalyvavo 3 NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija” (Projekto vykdytojo) atstovai ir 1 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos “Apskritasis stalas” (Projekto partnerio) atstovai. Stažuotėje buvo vykdomos kokybiškos veiklos ir susitikimai, kurie užtikrino visų dalyvaujančių pusių efektyvų tikslinių kompetencijų tobulinimą, sudarė sąlygas plėtoti perspektyvinę partnerystę. Stažuotės tematinis turinys: 1) šiuolaikinių neformaliojo ugdymo didaktikų bei metodų (simuliacinio ir kt.), didinančių antikorupcinio švietimo, pilietinio ugdymo efektyvumą, taikymo galimybės ir geroji patirtis, dirbant su jaunimu bei kitomis visuomenės grupėmis; 2) efektyvūs skatinimo dalyvauti pilietinėse veiklose būdai ir formos, siekiant aktyvesnio įsitraukimo į viešosios politikos formavimą ir sprendimų priėmimą; 3) pilietinių visuomenės organizacijų (PVO) veiklos patirtis, rengiant bei atsakingoms institucijoms teikiant viešojo valdymo pasiūlymus ir dalyvaujant tautinių mažumų integracijos klausimų sprendime.

Projekto veikla Nr. 1.1. „Tarptautinės patirties pasikeitimo stažuotės Norvegijoje (Osle) įgyvendinimas, vizituojant „FURIM Institutt“ (1 Partnerį) ir  kitas pilietinės visuomenės organizacijas (PVO), turinčias jaunimo bei visuomenės antikorupcinio ugdymo, viešojo valdymo pasiūlymų rengimo bei teikimo atsakingoms institucijoms, tautinių mažumų integracijos klausimų sprendimo patirties“ (ši veikla kartu priskirta ir Gebėjimų stiprinimo veiklai) yra viena iš Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, Projekto veiklų, kurią vykdant siekiama prisidėti prie Šiaulių apskrities jaunimo pilietinio aktyvumo, dalyvavimo viešosios politikos formavime didinimo, plėtojant antikorupcinį ugdymą ir įsitraukimą į viešojo valdymo sprendimų priėmimą, skatinant tautinių mažumų integraciją bei išnaudojant NVO bendradarbystės potencialą vietiniu ir tarptautiniu lygiais.

Apie Aktyvių piliečių fondo (APF) programą plačiau skaitykite: https://apf.lt/

Apie 2014-2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą plačiau skaitykite: https://www.eeagrants.lt/2014_2021_laikotarpis