Bendruomeniniai šeimos namai

Kompleksinės paslaugos šeimai

Šiaurės Lietuvos kolegija nuo 2017 m. kovo mėnesio pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ (projekto numeris 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, tad Šiaulių miesto gyventojams kompleksinės paslaugos nekainuos. Projekto tikslas- Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas. Kompleksine pagalba gali pasinaudoti asmenys ir šeimos išgyvenantys krizę ar patiriantys traumuojančius išgyvenimus, apimančius socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, su­si­ju­sias su vai­kų auklėji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis, ar pačių galiomis neišsprendžiamomis problemomis. Teikiamos individualios ar grupinės psichologo konsultacijos suaugusiems ir vaikams nuo 7 m.