Užimtumo skatinimas

Projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001).

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Projekto tikslinė grupė – nedirbantys ir socialinę paramą gaunantys asmenys iš Lietuvos tikslinių savivaldybių (Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės). Projekto tikslinei grupei teikiamos socialinės ir motyvavimo paslaugos, siekiant palengvinti nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims socialinę integraciją į darbo rinką, padėti jiems įsidarbinti.

Projekto vykdytojas – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneris  – VšĮ „Šaurės Lietuvos kolegija“.

VšĮ „Šaurės Lietuvos kolegija“ projekte teikia socialines ir motyvavimo paslaugas visose 6 tikslinėse savivaldybėse: Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės.

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pateikė projekto paraišką ir po teigiamo paraiškos įvertinimo tapo projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001) partneriu, prisidedančiu prie šio projekto veiklų įgyvendinimo.  

Projekto vykdytojas – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnyba šį projektą (Modelį) įgyvendina pasirašiusi iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.  Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020-10-15 iki 2021-12-31 (numatomas projekto įgyvendinimo pratęsimas).

Projekto partneriai – 7 atrinktos (paraiškų konkursą laimėjusios) nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės. VšĮ „Šaurės Lietuvos kolegija“ veikia kaip Projekto partneris, priklausantis NVO  sektoriui. Nevyriausybinėms organizacijoms priskirta socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimo tikslinei grupei funkcija.

Projekto tikslinė grupė – nedirbantys ir socialinę paramą gaunantys asmenys iš Lietuvos tikslinių savivaldybių (Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės). Projekto tikslinei grupei teikiamos socialinės ir motyvavimo paslaugos, siekiant palengvinti nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims socialinę integraciją į darbo rinką, padėti jiems įsidarbinti.

VšĮ „Šaurės Lietuvos kolegija“ projekte teikia socialines ir motyvavimo paslaugas visose 6 tikslinėse savivaldybėse: Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės. Veikdama pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ organizacija teikia tokias paslaugas:  

1.      Švietimo ir mokymo paslaugos.  Mokymai „Sėkmingas „OP“ darbo rinkoje“ (grupiniai užsiėmimai).

2.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: emocinės (psichologinės) pagalbos konsultacijos, kito turinio konsultacijos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius (grupinės arba individualios).

2.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: teisinio pobūdžio konsultacijos (grupinės arba individualios).

3.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: kompiuterinio raštingumo ir kompetencijos tobulinimas (grupinės arba individualios).

4.      Psichosocialinės pagalbos konsultavimo paslaugos: asmeninio finansų valdymo konsultacijos (grupinės arba individualios).

5.      Įsidarbinti siekiančio asmens konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugos (grupinės arba individualios).

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pastaraisiais metais ypač aktyviai plėtoja socialinės integracijos veiklą ir socialinių paslaugų teikimą. Socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims pagal naująjį projektą („Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“) įtvirtina organizacijos pasirinktas strategines kryptis ir tokius uždaviniuose fiksuojamus prioritetinius siekinius: teikti kokybiškas socialines, psichosocialines, socialinės integracijos paslaugas, inicijuoti ir aktyviai dalyvauti skirtingų gyventojų grupių socialinės integracijos procesuose, skatinti gyventojus naudotis teikiamomis paslaugomis, leidžiančiomis pilnavertiškai integruotis į visuomenę; teikti asmens darbingumo, profesinių kompetencijų, pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje ir pasirengimo dirbti atkūrimą ir didinimą per socialinę reabilitaciją, vykdyti informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, atstovavimą, teikti psichosocialinę pagalbą, sociokultūrines paslaugas, ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius; įgyvendinti profesinę reabilitaciją, profesinį orientavimą ir konsultavimą, bendrųjų su darbu susijusių ir profesinių įgūdžių ugdymą, realizuoti aktyvias darbo rinkos politikos priemones; plėtoti socialines, neformaliojo ugdymo ir kitas inovacijas, siekiant geresnio visuomenės poreikių patenkinimo ir aukštesnės teikiamų paslaugų kokybės.

Įgyvendindama projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001) VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ tęsia socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimą Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio ir Šilutės savivaldybėse, padėdama projekto dalyviams įsidarbinti ar pradėti savarankišką veiklą, užtikrinančią stabilių pajamų gavimą.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2020 m. rudens iki 2022 m. vasario pabaigos) NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ paslaugas suteikė beveik 200 projekto dalyvių. Iš jų: Akmenės savivaldybėje – 31 asm.; Alytaus savivaldybėje – 37 asm, Druskininkų savivaldybėje – 26 asm.; Panevėžio savivaldybėje – 34 asm.;  Šilutės savivaldybėje – 39 asm., Pagėgių savivaldybėje – 22 asm. Iš projekto dalyvių, kuriems organizacija teikė socialines ir motyvavimo paslaugas, įsidarbino, pradėjo individualią arba savarankišką veiklą pagal Verslo liudijimą 39 asmenys. 35 projekto dalyviai buvo nukreipti bei išleisti į Bandomąją praktiką, siekiant pagerinti jų praktinį pasirengimą profesinei veiklai bei būsimam darbui. 11 projekto dalyvių įdarbinti subsidijuojant. 26 projekte dalyvavę asmenys, pasikeitus aplinkybėms, sumažėjus jų įsidarbinimo bei darbo paieškos motyvacijai, iš Užimtumo tarnybos išregistruoti, jie neteko bedarbio statuso, kartu nutrauktas jų dalyvavimas projekte. 1 projekto dalyvis nukreiptas į profesinį mokymą, siekiant pagerinti asmens tikslinį pasirengimą darbo rinkai.  

Pozityvu tai, kad siekiant optimizuoti ilgalaikiams bedarbiams (projekto dalyviams) teikiamų socialinių ir motyvavimo paslaugų rinkinį inicijuoti jo papildymo veiksmai. Nuo 2022 m. kovo mėn. projekto dalyviams bus pradėtos teikti šios naujos paslaugos: Asmeninio profilio sudarymas ir prisistatymo potencialiam darbdaviui strategija; Vertinimo ir konsultavimo dirbtuvės „Asmenybės SSGG sėkmingam įsidarbinimui“ Kompleksinės konsultavimo paslaugos: psichologinių ir socialinių įsidarbinimo trikdžių įveikimas. Neabejojama, kad organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikiamų paslaugų paketą papildžiusios paslaugos padidins vykdomos socialinės integracijos į darbo rinką efektyvumą, užtikrins geresnių kokybinių ir kiekybinių projekto rodiklių (įsidarbinimo ir/ar tvaraus darbo indikatorių) pasiekimą.

Nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001) tęsia socialinių ir motyvavimo paslaugų teikimą tikslinėse savivaldybėse (Akmenės, Alytaus, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio, Šilutės), prisidėdama prie projekto dalyvių, nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų, sėkmingos integracijos į darbo rinką. VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ pastaruosius mėnesius dirbo vidutiniškai su 100 ir daugiau projekto dalyvių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020 m. spalio mėn.) veiklų realizacijoje susidurta su nemenkais iššūkiais – dėl COVID-19 problemų bei taikomų apribojimų buvo laikinai sustabdytas tiesioginio kontakto paslaugų teikimas, persiorientuota į nuotolinių paslaugų teikimą, projekto dalyviai apmokyti naudotis Zoom programa, jiems sudarytos sąlygos įgyti virtualios komunikacijos patirties, pagerinti skaitmeninius įgūdžius, kurie itin svarbūs dalyvių savarankiško ugdymosi pastangoms perspektyvoje, jų savišvietai ir saviugdai. Taip pat buvo priimti racionalūs projekto dokumentacijos rengimo bei teikimo sprendimai, susiję su paslaugų teikimo sistemos kaita (paslaugų teikimu nuotoliniu būdu).

Nevyriausybinės organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ paslaugų paketas buvo lanksčiai modifikuotas, numatant tiek tiesioginio, tiek nuotolinio kontakto konsultacijas bei užsiėmimus.

Paskelbto karantino laikotarpiu daugiausiai projekto dalyvių švietimo ir mokymo, konsultacinės paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu, kai dalyviai jungėsi iš savo gyvenamosios vietos (su savo išmaniaisiais įrenginiais). Kai kuriems dalyviams socialinės ir motyvavimo nuotolinės paslaugos (individualios konsultacijos) teiktos dalyviui atvykus į organizacijos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ nurodytas patalpas, kuriose buvo sukurta kompiuterizuota darbo (ugdymo) vieta, užtikrintas būtinas dalyvio techninis aptarnavimas ir efektyvus paslaugos nuotoliniu būdu teikimo procesas.  Tik keliose tikslinėse  savivaldybėse buvo epizodiškai vykdytos tiesioginio kontakto individualios konsultacijos dalyviams, kuriems nebuvo įmanomas ar būtų komplikuotas paslaugų teikimas nuotoliniu būdu.

Pažymėtina, kad visuose paslaugų teikimo etapuose,  jei jų teikime buvo galimas nors minimalus dalyvio kontaktas su paslaugų teikėju ar kompiuterizuotoje darbo (ugdymo) vietoje dalyvį aptarnaujančiu darbuotoju, buvo laikomasi privalomų atsargumo priemonių, atlikti prevenciniai veiksmai, susiję su COVID-19 plitimo rizikos eliminavimu.

Pozityvu tai, kad nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“, pagal projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ vykdydama socialinės integracijos veiklas bei teikdama socialines ir motyvavimo paslaugas, toliau kaupia ir gilina savo patirtį socialinės integracijos veiklų vykdyme, tobulina šios srities specializacijos gebėjimus. Tai sukuria pagrindą plėtoti socialinių ir socialinės integracijos paslaugų teikimą perspektyvoje.

Projekte „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001) VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikia socialines ir motyvavimo paslaugas 6 tikslinėse savivaldybėse (Akmenės, Alytaus, Pagėgių, Panevėžio, Druskininkų, Šilutės).

„Tai ir emocinės (psichologinės) pagalbos, teisinio pobūdžio, kompiuterinio raštingumo ir kompetencijos tobulinimo, asmeninio finansų valdymo konsultacijos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius (grupėms arba individualios), Įsidarbinti siekiančio asmens konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugos“.

„Savivaldybėse, kuriose yra daugiau kaimuose gyvenančių projekto dalyvių, pavyzdžiui, iš Pagėgių ir Šilutės, sąlyginai sunkiau ilgalaikius bedarbius įdarbinti, užtikrinti ilgalaikę socialinę integraciją į darbo rinką. Tačiau tokie asmenys yra mažiau pretenzingi dėl potencialaus darbo, kelia mažesnius reikalavimus dėl darbo sąlygų (atlyginimo ir kt.), yra linkę eiti į kompromisus“, – pasakojo Šiaurės Lietuvos kolegijos Neformaliojo ugdymo ir socialinės integracijos vadovė Audronė Rimkevičienė.

„Dažnas projekto dalyvis turi akivaizdžiai silpnesnius informacinių komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžius, tarp jų labai nedaug asmenų, kurie yra pajėgūs savarankiškai (iš savo gyvenamosios vietos) naudoti nuotolines paslaugas. Druskininkų savivaldybėje per pandemiją sumažėjo miesto svečių ir klientų sveikatingumo įstaigose, išryškėjo neigiamos tendencijos ekonominėje aplinkoje, tad daugeliu atvejų šios savivaldybės dalyviams būdingas sąlyginai didesnis pesimizmas ir išankstinis nusivylimas darbo paieškomis.“

„Nemažai dalyvių ilgalaikio nedarbo situacija, jų pačių teigimu, visų pirma sieja su vyresniu amžiumi ir nepakankamai gera sveikatos būkle – neva darbdaviai tokių darbuotojų nenori, o nesėkmingi bandymai įsidarbinti lemia jų nusivylimą, nepasitikėjimą savo jėgomis, savivertės sumažėjimą. Dažnai stinga pastangų ir iniciatyvos ieškant darbo“, – kalbėjo A. Rimkevičienė. Jos teigimu, jaunesni projekto dalyviai dažniau turi nusiskundimų dėl potencialaus darbo sąlygų, svarsto „apsimoka ar neapsimoka dirbti“. Tokie pareiškimai labiau būdingas tiems, kurie turi įsipareigojimų antstoliams.

„Iššūkių dirbant su ilgalaikiais bedarbiais yra nemažai, tačiau stengiamasi prisiderinti prie kiekvieno asmens poreikių, situacijos ir charakterio subtilybių, parinkti asmeniui optimalų paslaugų paketą, gerinantį jo pasirengimą darbui, darbo (įsidarbinimo) motyvaciją ir didinantį jo konkurencingumą darbo rinkoje“, – pažymėjo A. Rimkevičienė.

Spaudoje publikuoti tekstai – plačiau galite rasti:

  • https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/uzimtumo-tarnyba-individualios-kompleksines-pagalbos-reikia-30-tukst-asmenu-662-1687100
  • https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1707117/uzimtumo-tarnyba-individualios-kompleksines-pagalbos-reikia-30-tukst-asmenu
  • https://www.delfi.lt/verslas/verslas/uzimtumo-tarnyba-individualios-kompleksines-pagalbos-reikia-30-tukst-asmenu.d?id=90357861

Socialinių paslaugų teikėja, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ nuo 2020 m. rudens iki 2022 m. gruodžio pab.  įgyvendino projektą „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (kodas 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001). Projekte dalyvaudama kaip partneris VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikė socialines ir motyvavimo paslaugas darbo neturintiems asmenims 6 tikslinėse savivaldybėse (Akmenės, Alytaus, Pagėgių, Panevėžio, Druskininkų, Šilutės).

Dalyviams teiktos emocinės (psichologinės) pagalbos, teisinio pobūdžio, kompiuterinio raštingumo ir kompetencijos tobulinimo, asmeninio finansų valdymo konsultacijos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius (grupėms arba individualios), įsidarbinti siekiančio asmens konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugos. Taip pat organizuotos konsultavimo paslaugos „Asmeninio profilio sudarymas ir prisistatymo potencialiam darbdaviui strategija“, vertinimo ir konsultavimo dirbtuvės „Asmenybės SSGG sėkmingam įsidarbinimui“ bei kompleksinės konsultavimo paslaugos „Psichologinių ir socialinių įsidarbinimo trikdžių įveikimas“. Paslaugos teiktos tiesioginiame kontakte ir nuotoliniu būdu.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2020 m. rudens iki 2022 m. gruodžio mėn. pabaigos) NVO „Šiaurės Lietuvos kolegija“ paslaugas suteikė 240 projekto dalyvių. Iš jų: Akmenės savivaldybėje – 36 asm.; Alytaus savivaldybėje – 49 asm, Druskininkų savivaldybėje – 38 asm.; Panevėžio savivaldybėje – 44 asm.;  Šilutės savivaldybėje – 46 asm., Pagėgių savivaldybėje – 27 asm. Iš projekto dalyvių, kuriems organizacija teikė socialines ir motyvavimo paslaugas, įsidarbino, pradėjo individualią arba savarankišką veiklą pagal Verslo liudijimą 80 asmenų. 84 projekto dalyviai buvo nukreipti bei išleisti į Bandomąją praktiką, siekiant pagerinti jų praktinį pasirengimą profesinei veiklai bei būsimam darbui. 35 projekto dalyviai įdarbinti subsidijuojant. 83 projekte dalyvavę asmenys, pasikeitus aplinkybėms, sumažėjus jų įsidarbinimo bei darbo paieškos motyvacijai, iš Užimtumo tarnybos išregistruoti, jie neteko bedarbio statuso, kartu nutrauktas jų dalyvavimas projekte. 7 projekto dalyviai nukreipti į profesinį mokymą, siekiant pagerinti asmens tikslinį pasirengimą darbo rinkai.  

Organizacija ir toliau plėtoja socialinės integracijos į darbo rinką veiklą, teikia socialines ir motyvavimo, kitas konsultacines paslaugas bei mokymus bedarbiams, įsidarbinimo sunkumų turintiems asmenims įvairiose Lietuvos savivaldybėse.

Socialinių paslaugų teikėja, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teikia paslaugas pagal Užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbančių ir socialinę paramą gaunančių asmenų modeliui Šiaulių mieste įgyvendinti.

Iš viso bus suteikta 350 val. individualių konsultacijų ir grupinių mokymų bei užsiėmimų 18 nedirbančių, įsidarbinimo sunkumų turinčių bei socialinę paramą gaunančių Šiaulių miesto gyventojų. Teikiant paslaugas šiems klientams tiesiogiai bendradarbiaujama su Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centru. Į(si)darbinimo sunkumai ir socialinės integracijos į darbo rinką trikdžiai mažinami dirbant kartu su Socialinių paslaugų centro Nedirbančių asmenų atvejo vadybininke Jurgita Augėniene

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos užsakymu ir sprendimu, laimėjus konkursą bei po įgyvendintų paslaugų pirkimo procedūrų, nevyriausybinė organizacija „Šiaurės Lietuvos kolegija“ teiks šias užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas:

  1. Individualias konsultacijas: psichologo; teisininko; kompiuterinio raštingumo;
  2. Grupinius užsiėmimus, mokymus bei grupinio konsultavimo paslaugas: kompiuterinio raštingumo; motyvavimo; savipagalbos grupių; savęs pateikimo darbdaviui; savanorystės naudos; profesinio apsisprendimo; darbo paieškos įgūdžių.

Tikimasi, kad Užimtumo didinimo programa bus tęsiama ir 2023 metais – siekiant efektyvios pagalbos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, kurių dauguma yra ilgalaikiai bedarbiai, būtinos tęstinės pastangos, ilgalaikė ir kompleksinė pagalba. Teikiamų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų siekiniai yra susiję su įdarbinimu (sėkminga integracija į darbo rinką), kitų socialinių ir psichosocialinių problemų sprendimu, programoje dalyvaujančių asmenų platesnio konteksto socialine integracija į bendruomenę ir visuomenę.

Padėti socialiai pažeidžiamiems - paprasta

Skirdami 1,2% pajamų mokesčio, Jūs tiesiogiai prisdedate prie socialiai pažeistų žmonių gerovės.